Regulamin portalu E-aranżacje

Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, zwana dalej Spółką, udostępnia udostępnia portal E-aranżacje bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej.

Rejestracja na portalu e-aranżacje

 • Każdy Użytkownik może założyć i korzystać wyłącznie z jednego konta przyporządkowanego do jego adresu e-mail. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z konta.
 • Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Użytkownik konta zakłada swój login i hasło pozwalające mu aktywnie korzystać z zasobów portalu e-aranżacje.pl.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, normami społecznymi oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet, a także postanowieniami niniejszego regulaminu.

Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Spółką oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z portalu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Spółki oraz poszanowania dobrych obyczajów.

Rejestracja na portalu e-aranzacje.pl jest darmowa.

Zabronione treści

W portalu E-aranżacje nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne.

Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w portalu zdjęć, grafiki, video oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

 • zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 • zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
 • obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
 • przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
 • naruszające prawo do prywatności,
 • zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,
 • treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególności hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy,
 • treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum),
 • treści zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść E-aranżacje.

Użytkownicy naruszający przedstawione zasady mogą zostać usunięci z portalu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Użytkownika. Spółka ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, zdjęć samodzielnie zamieszczonych na łamach portalu przez użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają ww. normy, naruszają prawa osób trzecich.

Spółka zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany funkcjonalności portalu w każdym czasie,
 • czasowego zawieszania działania portalu,
 • trwałego wyłączenia portalu,
 • niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku).

Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla zarejestrowanych Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.

Linki do innych stron www

Na stronach portalu e-aranżacje.pl można zamieszczać linki wyłącznie w formularzu w miejscu do tego przeznaczonym. Zabrania się zamieszczania linków w treści prezentacji. Spółka nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

Prawa autorskie

Korzystanie z informacji, danych umieszczonych w portalu E-aranżacje nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

W szczególności, zabronione jest kopiowanie treści lub jej części oraz zdjęć i elementów graficznych (w tym elementów wizerunkowych portalu), a także ich udostępnianie publiczne.

Użytkownik portalu E-aranżacje oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć, tekstów i video (w tym szczególnie umieszczanych przez Użytkownika samodzielnie na portalu E-aranżacje). Ponadto Użytkownik oświadcza, iż ww. utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.

Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w portalu ww. materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

Użytkownik upoważnia niniejszym Spółkę do nieodpłatnego wykorzystywania ww. materiałów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach E-aranżacje i innych portalach lub gazetach Spółki oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie w wydawanych przez Spółkę wydawnictwach i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia Spółkę do wykorzystywania ww. materiałów w celach promocyjnych i reklamowych. Spółka przy wykorzystaniu zdjęć, zastrzega sobie prawo do podania jako źródła ich pochodzenia tylko nazwy portalu e-aranżacje.pl. Ponadto użytkownik publikujący materiały w portalu e-aranzacje.pl zezwala na nieodpłatne rozpowszechnianie materiałów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem Spółki. Tym samym przyznaje Spółce niewyłączną, zbywalną, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich publikowanych przez siebie materiałów objętych prawem własności intelektualnej w ramach działalności Spółki.

Zmiany w regulaminie portalu E-aranżacje

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego portalu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności E-aranżacje. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników portalu. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji.

Niniejszy regulamin portalu E-aranżacje wchodzi w życie z dniem opublikowania.